МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА


Обучението осигурява професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на транспорта и транспортното машиностроене, включващи производството, експлоатацията, диагностиката, техническото обслужване и ремонта на двигатели с вътрешно горене на автомобили, трактори и кари.   Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация – втора степен, или Удостоверение за професионално обучение за част отпрофесията –документи на МОН, признати в Европейскя съюз.  
Придобит опит: Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор  на транспортна техника" трябва да може да:  
  • работи с техническа, конструктивна и технологична документация;
  • извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки;
  • извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизми, системи и агрегати на автотранспортна и пътностроителна техника;
  • извършва дейности при  техническото обслужване, ремонта и безопасната експлоатация на автотранспортна и пътностроителна техника, като използва ефективно конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали;
  • оценява качеството на извършваната работа.
  Реализация: Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Монтьор на транспортна техника" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единични групи:
  • 7231 Механици и монтьори на моторни превозни средства,
  • 7233 Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване,
  • 8331 Водачи на автобуси и ватмани,
  • 8332 Водачи на тежкотоварни автомобили;
  • 8341 Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност от професията „Монтьор на транспортна техника" обучаваният може да продължи обучението си по професия „Техник на транспортна техника" за придобиване на трета степен на професионална квалификация от същата специалност или по друга специалност, като обучението му по общата задължителна професионална, отрасловата и част от специфичната за професията задължителна професионална подготовка се зачита.


СПИСЪК НА ПРОФЕСИИ