За нас

Онлайн обучение се предлага за следните професии:

1. ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ • ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ • ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

2. ПРОДАВАЧ - КОНСУЛТАНТ • ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

3. ОФИС СЕКРЕТАР • ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

4. ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ • ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ • ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

5. ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК • ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

Онлайн формата на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към: работещите и учащи хора ; майките, отглеждащи децата си ; живеещите в отдалечени населени места ; лицата в неравностойно положение и към групите със специфични образователни потребности. Тя е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебните планове и издаваната диплома. Обучението се извършва индивидуално, изцяло електронно, с присъствен ден за полагане на изпити. Хората в неравностойно положение, с разрешение на НАПОО, ще могат да бъдат изпитани чрез специално разработен онлайн метод.

КАК ПРОТИЧА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО ?

След като се регистрира плащането на съответната такса, обучаваният получава право за достъп до същинската част на интернет сайта. Там са разработени всички учебници, изпитни тестове и задачи за упражнения, в съответствие с учебните програми, които отговарят на държавните образователни изисквания за придобиване на степен на професионална квалификация. От електронните учебни материали обучаемият се самоподготвя и чрез предвидените тестове се самооценява. Когато системата покаже успеваемост под 50 % при първо решаване на теста, всеки обучаем получава втори и последен шанс да се самоизпита.
• Всеки тест се решава за 90 минути и ако обучаемият не може да се справи, системата автоматично прекъсва процеса на самоизпитване.
• Когато обучаемият е избрал да се обучава за степен на професионална квалификация, за да се подготви за изпита по практика той има право на ндивидуални скайп консултации с добре подготвен наш преподавател по предварително уговорени часове в удобно за него време. Обобщаващите изпитни тестове по обща и специфична професионална подготовка се провеждат по предварително установен график. Курсовете за част от професията завършват с полагане само на изпит по специалността. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията. При успешно завършване на професионалното обучение Вие получавате СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВТОРА СТЕПЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ !

Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията. Времето и мястото за полагане на дъжавния изпит по теория и практика ще бъдат уточнени допълнително.

Онлайн обучението включва следния пакет:
1. Ползване на електронните учебни материали (виж "Какво включва обучението ?")неограничено в продължение на 9 месеца
2. Провеждане на 5 скайп урока по 40 минути с преподавател - консултации относно учебния материал 3. Издаване на Свидетелство за професионална квалификация