FAQs Most asked questions

• След като се регистрира плащането Ви, ще получите достъп до основната страница на интернет сайта. На нея ще намерите всички учебни материали, които са Ви необходими, за да придобиете познания за съответната степен на квалификация. • След като усвоите материала от съответния предмет, ще може да се самоизпитате. Обучението по даден предмет приключва след успешно преминаване през изпитен тест ( над 50 % ). • След изучаване на всички предмети от общата професионална подготовка, ще положите изпитен тест пред преподавател. Успешното Ви представяне на него ще ви даде възможност да преминeте към усвояване на предметите от специфичната професионална подготовка. • За да Ви съдействаме в обучението в часовете по практика, продуктът, който Ви предлагаме, включва 5 скайп урока, които Ви се полагат при усвояване на предметите по специфична професионална подготовка.
Онлайн обучението включва следния пакет: 1. Ползване на електронните учебни материали (виж "Какво включва обучението ?")неограничено в продължение на 9 месеца 2. Провеждане на 5 скайп урока по 40 минути с преподавател - консултации относно учебния материал 3. Издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверениеза професионално обучение. Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията. Времето и мястото за полагане на дъжавния изпит по теория и практика ще бъдат уточнени допълнително.
При успешно завършване на професионалното обучение Вие получавате СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ или УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - документите са на МОН и са валидни както в страната, така и в държавите - членки на ЕС.