ХОТЕЛИЕРСТВО


Туризмът е отрасъл с приоритетно значение, който изисква въвеждане на единни критерии за извършване на туристическата дейност. Ресторантьорството и хотелиерството са основни туристически дейности. Държавата поощрява развитието на туризма чрез осигуряване средства за единна система за обучение и квалификация на кадри в туризма. Перспективите в отрасъла са създаване, усъвършенстване и модернизиране на малки туристически предприятия в отговор на тенденциите за развитие на алтернативни форми на туризма. Внимание се обръща и на масовия туризъм. Това изисква подготовка на средни изпълнителски кадри с необходимата професионална квалификация.
Придобит опит: В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да могат да: 
• да прилага изискванията и нормите за ръководство; да прилага системите на организация на труда; да води оперативна, статистическа и счетоводна дейност; да осъществява делови връзки с наши и чужди фирми и организации; да анализира тенденциите в развитието на международния туристически пазар;
• да знае стандарта на обслужване на различните работни места в хотела;
• да знае хигиенните изисквания в търговските стаи, общите помещения и офисите;
• да знае терминологията на туристическото обслужване;
• да знае технико-експлоатационната характеристика на всички машини и съоръжения в дейността;
• да знае всички организационни връзки и политиката на фирмата;
• да знае конюнктурата на международния туристически пазар и туристическата политика на страната.
Дипломиране: Завършилите получават „Свидетелство за професионална квалификация” – първа степен, или „Удостоверение за професионално обучение за част от професията” – документи на МОН, признати в Европейскя съюз. 
Възможности за продължаване на професионалното обучение: Има възможности за повишаване на квалификацията в центрове към професионални гимназии, центрове за професионално обучение, към хотелиерски вериги, продължаване на образованието в колежи и висши учебни заведения.
Реализация:  В настоящия момент има определен интерес към търсене на квалифицирана работна ръка в сферата на хотелиерството. Съществуват възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри в страната и в страните от ЕС - работни места в малки и средни хотели, семейни хотели, къмпинги с една и две звезди.


СПИСЪК НА ПРОФЕСИИ