КУРИЕР


Описание на професията: При изпълнение на трудовите дейности куриерът работи със специализирана система за обработка, разпределяне, приемане и предаване на пратките от/към клиента, като обработването им извършва със специализиран софтуер.  Той работи в екип и осъществява ефективна комуникация с клиентите и служителите на фирмата; оперира с парични средства.  
Куриерът трябва да е способен да се ориентира бързо в градска и извънградска среда, да умее да взема своевременни и адекватни решения при възникване на критични ситуации, правилно да планира и организира дейността си. Куриерът трябва да познава забранените за транспортиране вещества и предмети. Отговорен е за изрядността на документите и за автомобила, който шофира. Задължително носи документи за идентификация – фирмен бадж и фирмено облекло. В своята трудова дейност куриерът използва следните краткотрайни и дълготрайни материални активи: бланки за транспортни договори (товарителници, коносаменти), обратни разписки, пликове за поставяне на пратките; отчетни документи (разходен касов ордер, приходен касов ордер), касов апарат; техника за обработка на пратките - таблет, компютър, телефон, подемна техника (високоповдигач без двигател), за която не се изисква документ за специална правоспособност по Наредба № 1 от 2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията, издадена от министъра на образованието и науката; фирмен автомобил за транспортиране на пратките. Куриерът носи материална отговорност за всички дълготрайни и краткотрайни материални активи, които ползва. Работното време на куриера е в съответствие с действащото трудово законодателство, като в зависимост от работните графици на фирмата е възможно да работи при сумарно изчисляване на отработеното време. В зависимост от спецификата на трудовите дейности куриерът може да работи в склад - при обработка на пратките, в офис - при отчитане на документите, на открито - при подготовка на пратките за транспортиране. При разнасянето на пратките с автомобил, който шофира, отговаря за безопасността на пътя като участник в движението по пътищата. Лицето, придобило втора степен на професионална квалификация по професията „Куриер", следва да придобие правоспособност за управление на МПС от категория „В". В зависимост от необходимостта и възможностите на обучаващата институция обучаваните следва да придобият и правоспособност за работа с някои от видовете техники за обработка на товари.  
Придобит опит: След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:
• познава нормативната база, свързана с дейността на куриера;
• познава съвременните тенденции в развитието на транспорта в Европейския съюз и ги прилага в превозите на товари и пратки;
• познава работния процес във фирмите, осъществяващи куриерска, логистична и транспортна дейност;
• опакова, сортира и надписва пратките по направления;
• доставя пратките до клиентите при спазване на сроковете за доставка;
• познава списъка със забранените за превоз вещества и не ги приема за транспортиране;
• дефинира проблеми по подадени от клиентите жалби и оплаквания, разрешава проблеми, възникнали при куриерските услуги;
• познава всички куриерски услуги и ги предлага на клиентите според техните нужди;
• консултира клиентите при избора на куриерска услуга;
• използва правилно и безопасно техниката за разнос на пратки и обслужване на клиенти;
• спазва фирмените инструкции, за да се избегнат дефекти по пратките;
• повишава знанията и уменията си, свързани с куриерската и логистичната дейност;
• познава изискванията за превоз, съхранение и обработка на различните видове товари, устройството на складовите стопанства и терминали и транспортните технологии; • спазва необходимите срокове, работи самостоятелно, разчита карти и маршрути;
• спазва работните инструкции и стандартите на фирмата;
• не допуска некоректно изпълнение на куриерски услуги, дефекти или липса на пратки;
• прилага технологиите за обработка и транспортиране на товари/пратки и използва необходимата за това техника.  
Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили втора степен на квалификация по професията „Куриер", могат да продължат обучението си за придобиване на професионална квалификация и по други професии/специалности от професионално нап- равление 840 „Транспортни услуги". Учебното съдържание на професионалното обучение се определя въз основа на сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, посочени в Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии/специалности.
Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01- 426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от 30.06.2011 г., № РД-01-952 от 29.12.2011 г., № РД-01-586 от 6.07.2012 г. и № РД-01-1002 от 19.12.2012 г. Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Куриер" могат да постъпват на работа на длъжности от следните групи от НКПД 2011: 3339-3015
„Отговорник куриери", 3339-3016
„Отговорник диспечери, куриерски услуги", 3339-3017
„Организатор, куриерска дейност" от единична група 3339
„Посредници в бизнес услугите, н.д.", както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.


СПИСЪК НА ПРОФЕСИИ