ОЗЕЛЕНИТЕЛ


Професионалната квалификация по професията Озеленител има за цел усвояване на теоретични знания, практически умения и професионално – личностни качества, необходими за реализация в професионалното направление “Градинарство - паркове и градини”. Завършилите успешно могат да засаждат и полагат грижи за дървесна, храстова и цветна растителност на открито или в оранжерии, да подготвят посадъчен материал и да  извършват размножаване на растенията, да аранжират композиции от цветя, да изграждат и да поддържат паркова архитектура.
Квалификационното обучение за професията „Озеленител” дава  възможност за работа в държавните и общинските предприятия и организации, кооперации, кооперативни съюзи, кооперативните и междукооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройство на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспорт на декоративни растителни материали, а също така към проектантски звена, лицензирани в сферата на инвестиционното проектиране и в строителния надзор, в областта на паркоустройството и благоустройството (ландшафтната архитектура). В своята работа озеленителят използва различни видове градинска малогабаритна техника и инструменти за предварителна подготовка на площите, за почвообработка; за бране и добиване на семена, плодове и резници, за изваждане и садене на фиданки, за сеене; за оформяне и поддържане на зелени площи; за напояване и др. При изпълнение на някои дейности озеленителят може да работи с вредни химически препарати - торове, препарати за растителна защита и др. За да изпълнява част от дейностите, озеленителят трябва да може да разчита проекти и работни чертежи. Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.
Придобит опит: В резултат на обучението по професията и специалността курсистите трябва да могат да:
·         познава и прилага методите на засаждане на различни дървесни и храстови видове и последващо отглеждане;
·         познава и прилага технологията за изграждане на живи плетове и тяхната поддръжка; ·         познава и прилага технологията за създаване и поддържане на тревни площи;
·         познава и прилага технологиите и методите в парковото строителство;
·         познава и прилага технологиите и методите за вертикално озеленяване на сгради, архитектурни съоръжения, балкони и тераси;
·         познава и прилага технологиите и методите за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи.    

Възможности за продължаване на професионалното обучение:
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Озеленител" обучаваният има право да продължи обучението си по професия „Техник-озеленител" със специалности „Цветарство" и „Парково строителство и озеленяване" за получаване на трета степен на професионална квалификация.
Дипломиране: Завършилите получават „Свидетелство за професионална квалификация” – първа степен, или „Удостоверение за професионално обучение за част от професията” – документи на МОН, признати в Европейскя съюз. 
РЕАЛИЗАЦИЯ: Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Озеленител“, могат да заемат длъжностите 6113-1003:
·         Градинар, 6113-1004
·         Градинар, сезонен, 6113-1010
·         Работник, разсадник, 6113-1016
·         Работник, отглеждащ рози, 6113-1018
·         Работник, отглеждащ цветя, 6113-1020
·         Семепроизводител, 6113-1021,
·         Фиданкопроизводител, 6113-1022,
·         Цветопроизводител, 5220-2005
·         Продавач-консултант в цветарски магазин и др., както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.


СПИСЪК НА ПРОФЕСИИ